Капіталовкладення і реструктуризація основного капіталу, зайнятості та національного продукту

Капіталовкладення. Найважливішим результатом ринкових економічних перетворень є створення правових та інституційних умов для активізації капіталовкладень. Тільки завдяки великим капіталовкладенням можна досягти структурних змін в економічному потенціялі країни, зайнятості та національному продукті. Капіталовкладення є матеріяльною основою зростання продуктив­ної та ефективної функції праці і капіталу:

В = аF(Т, К).

За існуючого рівня технологій а, кількості праці Т і основного капіталу К обсяг виробництва національного продукту в Україні не може бути вищий, ніж величина В. Він не задовольняє споживчих потреб населенія С, держави Б, чистого експорту ЧЕ та капітальних вкладень К. Зростання виробництва національного про­дукту можливе за збільшення:

- кількість зайнятих Капіталовкладення і реструктуризація основного капіталу, зайнятості та національного продукту на ∆ Т:Т+∆Т

- обсягу основного капіталу на ∆К:К+∆К

- породуктивної функції одногозайнятого на ∆в: в+∆в=аf(к+∆к)

- обсягу на оборотності оборотного капіталу на ∆О і ∆v:В+∆В=F(О+∆О,v+∆v).

На перших порах Україні потрібно щонайменше 50-60 млрд.дол. США капітальних вкладень для певних зрушень у структурі національного капіталу і зайнятості . Джерелами таких капіталовкладень є :

- внутрішні запозичення у населення та підприємств через продаж облігацій або страхування ;

- зовнішні запозичення у міжнародних кредитних установ (МВФ ,Світовий Банк Реконструкції і Розвитку . Європейський Банк Реконструкції і Розвитку ).

- легалізація тіньових коштів усередині країни та повернення ня у Україну незаконно вивезених і Капіталовкладення і реструктуризація основного капіталу, зайнятості та національного продукту розміщених на таємних рахунках у зарубіжних банках та офшорних зонах коштів .

Передумовою інвестиційної привабливості України для надходження жужоземних капіталів є: створення правової держави , захист природних прав людини ,свобода засобів массової інформації, утвердження політичної демократії ,інвесиційне забезпечення ринкових перетворень ,вільного переміщення праці ,капіталів і товарів .,вибору видів діялбності ,захисту капіталів і прибутків .Це повинні усвідомити всі політичні сили ,уряд населення .

Реструктизація основного капіталу ,зайнятости і національного продукту ,Оптимізацію структури національної економіки характеризують такі основні параметри :

- обсяг і структура національного продукту ,який задовольняє потреби виробництва і населення на певний момент :В* = С + Б + К + ЧЕ

- - обсяг і структура основного капіталу за видамипродукту що Капіталовкладення і реструктуризація основного капіталу, зайнятості та національного продукту до потреб виротва і населення :К = ∑Кіj ,де і – виддіяльності ; j –вид продукції .

- - кількість і структура зайнятих Т, продуктивна сила яких в = f(k) забезпечує виробництво національного продукту В відповідно до національних потреб : В = Твt .

- Сучасний стан української економіки (а отже ,сформована структура основного капіталу і зайнятості ) не відповідає потребам національного споживання .Для зміни обсягу і структури національного продукту відповідно до національних потреб необхідна реструктизація основного капіталу і зайнятих в економіці .

Реструктуризація основного капіталу.Сучасний науково-технічний стан української економіки визначається структурою основ­ного капіталу і його здатністю створювати відповідну структу­ру національного продукту. За даними 2007 р Капіталовкладення і реструктуризація основного капіталу, зайнятості та національного продукту., співвідношення виробничого основного капіталу Кв і невиробничого основного капіталу Кн можна подати таким рівнянням:К = 0,6 Кв + 0,4Кн.

Виробничий основний капітал України перевищує невиробничий основний капітал у 1,5раза

Виробничий основний капітал характеризує значне переважання в українській економіці матеріяльного виробництва над сфе­рою послуг. Таке співвідношення основного капіталу за сферами діяльності свідчить, що продуктивна функція одиниці основного капіталу в = f(к) є низька, тобто віддача одиниці основного капі­талу незначна. Отже, існує додаткова потреба в капіталі у виробничій сфері.

Реструктуризація основного капіталу здійснюеться для зро­стання інтенсивної продуктивної функції виробничого основного капіталу В = Квt, тобто збільшення віддачі одиниці основного капіталу в і створення передумов зростання Капіталовкладення і реструктуризація основного капіталу, зайнятості та національного продукту невиробничого основ­ного капіталу. Того досягають упровадженням новітніх технологій у сферу виробництва товарів і у сферу послуг. Відповідно полити­ка капіталовкладень має забезпечити більший обсяг капіталовкладень у сферу послуг, ніж у сферу виробництва.

Реструктуризація зайнятості.Структура зайнятості в еко­номіці України відображає структуру основного виробничого і невиробничого капіталу. Параметри співвідношення кількості зай­нятих у сфері виробництва товарів Тв і у сфері послуг Тн приблизно такі: Т= 0,52Tв; + 0,48Тн.

Отже, сфера матеріяльного виробництва є капітало і праце містка. Це підтверджує той факт, що продуктивна функція праці і капіталу в економіці переважно екстенсивна, а не інтенсивна. В умовах ринкової Капіталовкладення і реструктуризація основного капіталу, зайнятості та національного продукту конкуренції економічна система з екстенсивною функцією праці і капіталу не може функціонувати ефективно і прибутково.

Реструктуризація національного продукту. Кінцева мета реструктуризації національної економіки — реструктуризація на­ціонального продукту щодо потреб виробництва: забезпечення відшкодування оборотного капіталу та оновлення основного ка­піталу і задоволення потреб населения. Реальний національний продукт, створений у сфері виробництва і сфері послуг в Україні, не відповідає їхнім потребам. Це свідчить про те, що віддача капі­талу у сфері виробництва товарів і у сфері надання послуг відносно однакова:

В = 0,6Вв + 0,4Вн.

Структура ВВП більшою мірою відповідає структурі зайнятості:

аВ = о,49dBв + о,5dBн.

Таке співвідношення ВВП в Україні Капіталовкладення і реструктуризація основного капіталу, зайнятості та національного продукту загалом відповідає струк­турі національного продукту розвинутих країн. Однак структу­ра валового випуску свідчить про велику матеріяльну затратність продукту сфери виробництва через низьку продуктивність праці та основного капіталу.


documentaqgjcwv.html
documentaqgjkhd.html
documentaqgjrrl.html
documentaqgjzbt.html
documentaqgkgmb.html
Документ Капіталовкладення і реструктуризація основного капіталу, зайнятості та національного продукту